Nová Zelená úsporám 2015

Dňa 15. 5. 2015 bol zahájený príjem žiadostí o dotáciu na rodinné domy a bytové domy. Smernice Ministerstva životného prostredia č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov zo Štátneho fondu životného prostredia SR v rámci programu "Nová zelená úsporám 2015". Podrobnejšie informácie nájdete na webových stránkach programu http://www.novazelenausporam.cz/

Jednou z podmienok poskytovania finančných prostriedkov zo ŠFŽP SR v rámci tohto programu je realizácia podporovaného opatrenia dodávateľom zapísaným v Zozname odborných dodávateľov.

Pre viac informácií a otázky k zoznamom SOD a SVT je v pracovné dni od 9:00 do 16:00 k dispozícii priama telefónna linka 267 994 117 alebo e-mailová adresa  sod-svt@sfzp.cz.

REGISTRAČNÉ KÓDY PRODUKTOV EXY:

Pena s otvorenou štruktúrou buniek: SVT3224
Pena s uzavretou štruktúrou buniek: SVT3225
Tvrdá strešná pena EXY: SVT3226
 

KROK ZA KROKOM K ZÍSKANIE DOTÁCIE
NÁJDITE SI ODBORNÍKA, KTORÝ VÁM spracujete ODBORNÝ POSUDOK


Splnenie podmienok Programu je nutné doložiť odborným posudkom spracovaným oprávnenou osobou. Odborný posudok sa skladá z dvoch častí - projektovej dokumentácie a energetického posudku.

Projektovú dokumentáciu môžu spracovávať iba osoby s príslušnou autorizáciou podľa zákona č. 360/1992 Zb. O výkone povolania autorizovaných architektov a inžinierov a technikov činných vo výstavbe v znení neskorších predpisov, ktoré sú členmi Slovenskej komory autorizovaných inžinierov a technikov (ČKAIT) alebo Českej komory architektov (ČKA). Zoznamy autorizovaných osôb sú zverejnené na internetových stránkach ČKAIT a ČKA.

Odborný posudok môže vypracovať iba energetický špecialista s príslušným oprávnením na spracovanie energetických auditov a posudkov. Zoznam energetických špecialistov je dostupný na stránkach Ministerstva priemyslu a obchodu.

Na internetových stránkach Programu nájdete vzorové zmluvy medzi žiadateľom o podporu a spracovateľom odborného posudku.

Rozsah odborného posudku a ďalšie podmienky pre jeho spracovanie nájdete v Prílohe č. II / 10 Smernica MŽP č. 2/2015.

Prerokujte STAVEBNÝ ZÁMER S PRÍSLUŠNÝM stavebným úradom
Prerokujte váš stavebný zámer (na základe vypracovaného odborného posudku) s príslušným stavebným úradom. V prípade potreby upravte v spolupráci so spracovateľom odborného posudku odborný posudok na základe požiadaviek stavebného úradu.

V SPOLUPRÁCI SO PÔVODCOM expertného posudku VYPLŇTE KRYCIE LIST TECHNICKÝCH PARAMETROV
Nevyhnutnou prílohou pre podanie žiadosti o podporu je mimo iného krycí list technických parametrov, ktorý obsahuje súpis všetkých sledovaných technických parametrov a výkaz výmer vykonaných opatrení. Krycí list technických parametrov musí byť riadne vyplnený a podpísaný vami a spracovateľom odborného posudku.

VYPLŇTE ELEKTRONICKÚ ŽIADOSŤ O PODPORU
Po začatí príjmu žiadostí, ktorého termín je stanovený vo Výzve na predkladanie žiadostí, vykonajte elektronickú evidenciu žiadostí o podporu do informačného systému, ktorý je dostupný na internetových stránkach Programu.

Pre správne elektronické podanie žiadosti budete potrebovať údaje z odborného posudku, ktoré sú zapísané v krycom liste technických parametrov. Podanie žiadosti o podporu bez znalosti týchto údajov, na základe ktorých je určená výška pomoci, nie je možné.

Informačný systém priebežne monitoruje aktuálny stav vyčerpanosti prostriedkov pre danú výzvu na podávanie žiadostí a alokácií pre jednotlivé oblasti podpory v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí. V prípade, že dôjde k vyčerpaniu prostriedkov, upozorní Vás informačný systém, že žiadosť o pomoc už nemožno podať.

Ak nedisponujete elektronickým zariadením pre samostatné podanie žiadosti o podporu, navštívte niektoré z krajských pracovísk, kde vám bude umožnené elektronické podanie žiadosti o podporu.

Doručte FONDU ŽIADOSŤ O PODPORU VRÁTANE POVINNÝCH PRÍLOH v listinnej podobe

Po úspešnej evidenci žiadosti o podporu do informačného systému vytlačte a podpíšte systémom vygenerované písomnosti a spolu s ďalšími prílohami je doručte Fondu najneskôr do 8 kalendárnych dní odo dňa elektronickej evidencie.

Predkladá sa napríklad:

podpísaný formulár žiadosti o podporu (vygenerovaný z informačného systému)
krycí list technických parametrov s výkazom výmer potvrdený energetickým špecialistom
list vlastníctva, ktorý nie je starší ako 90 dní, súhlasné vyhlásenie ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti s úradne overenými podpismi (iba v prípade, že má váš rodinný dom    viac vlastníkov - predkladá sa aj v prípade spoločného majetku manželov)
plná moc s úradne overenými podpismi (iba v prípade zastúpenia treťou osobou)
odborný posudok spracovaný projektantom a energetickým špecialistom
doklad o prerokovaní stavebného zámeru s príslušným stavebným úradom

Úplný zoznam povinných príloh je uvedený v Prílohách č. II / 8 Smernica MŽP č. 2/2015.

KONTROLA ŽIADOSTI FONDOM
Fond vykoná kontrolu vami doručenej žiadosti o podporu a jej príloh. Vykonáva sa kontrola formálnej správnosti a úplnosti a následne kontrola vecnej správnosti.

V prípade zistenia nedostatkov vás Fond písomne vyzve na ich odstránenie, a to iba jedenkrát v každom kroku kontroly. Na odstránenie nedostatkov vám Fond poskytne primeranú lehotu.

Ak neodstránite nedostatky v stanovenej lehote, môže byť ďalšie administrácie Vašej žiadosti o podporu ukončená.
Rozhodnutie o podpore

Ak vaša žiadosť o podporu netrpia nedostatky, bude predložená na posúdenie Rade Fondu a následne aj ministrovi životného prostredia na vydanie Rozhodnutie.

O Rozhodnutie budete písomne informovaní formou Upovedomenie o Rozhodnutie poskytnutí podpory či Upovedomenie o Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti.

ZAISTITE SI ODBORNÝ TECHNICKÝ DOZOR Stavebník
Keďže realizácia opatrení bude v prípade poskytnutia pomoci spolufinancovaná z verejných prostriedkov, je vašou povinnosťou zabezpečiť odborný technický dozor stavebníka nad uskutočňovaním stavby.

Vzor zmluvy s odborným technickým dozorom stavebníka je k dispozícii na internetovej stránke programu.

ZVOĽTE SI KONKRÉTNE MATERIÁLY, PRODUKTY A ICH DODÁVATEĽA

Na základe návrhu jednotlivých opatrení v odbornom posudku si zvoľte konkrétny materiály, výrobky a ich dodávateľov.

Pri realizácii opatrení musí byť inštalované iba materiály, výrobky alebo technológie zapísané v Zozname výrobkov a technológií (neplatí pre oblasť podpory B).

Upozorňujeme, že vybrané výrobky a materiály musia svojimi parametrami zodpovedať aspoň parametrom uvedeným v odbornom posudku, v opačnom prípade bude nutné pri doloženie dokumentov preukazujúci realizáciu opatrení doložiť aktualizovaný odborný posudok, ktorý preukáže splnenie podmienok Programu pre poskytnutie pomoci.

Realizáciu opatrení musí vykonať len osoba uvedená v Zozname odborných dodávateľov, ktorá spĺňa odbornosť požadovanú podľa druhu podporovaného opatrenia a ďalšie podmienky pre zápis do zoznamu odborných dodávateľov (neplatí pre oblasť podpory B).

Zoznam výrobkov a technológií (SVT) a Zoznam odborných dodávateľov (SOD) vrátane vzorových zmlúv medzi žiadateľom o podporu a dodávateľom sú k dispozícii na internetovej stránke Programu.

Dodávatelia výrobku:

Pena s otvorenou štruktúrou buniek
Pena s uzavretou štruktúrou buniek
Tvrdá strešná pena EXY

REALIZÁCIA OPATRENÍ
Zrealizujte stavebný zámer podľa schváleného odborného posudku. Realizáciu musíte dokončiť najneskôr do konca doby účinnosti Rozhodnutie o poskytnutí pomoci.
Doba účinnosti Rozhodnutie ministra je vždy uvedená vo Upovedomenie o Rozhodnutie o poskytnutí pomoci.

ZÁVEREČNEJ VYHODNOTENIE ŽIADOSTI
Doložte Fondu riadne ukončenie realizácie predložením dokumentov špecifikovaných v Prílohe č. II / 9 Smernica MŽP č. 2/2015.

Fond vykoná kontrolu predložených písomností a v prípade zistených nedostatkov vás vyzve písomne na ich odstránenie. Na odstránenie nedostatkov vám Fond poskytne primeranú lehotu.

Neodstránite Ak nedostatky v stanovenej lehote, môže byť ďalšie administrácie vašej žiadosti o podporu ukončená.

ZMLUVA O POSKYTNUTIE POMOCI
Vyhodnotí Ak Fond žiadosť ako bezchybnú a riadne zrealizovanú, uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí pomoci.

Táto zmluva obsahuje najmä opis realizovaných opatrení, podmienky, za ktorých sa podpora poskytuje, maximálna výška a forma podpory, účel použitia, lehoty a spôsob čerpania podpory, lehoty a podmienky vrátenia zadržiavaných alebo neoprávnene čerpaných prostriedkov, dôvody pre odstúpenie od zmluvy.

Po podpise doručte zmluvu späť v termíne do 30 kalendárnych dní od prevzatia zmluvy.

VÝPLATA DOTÁCIE
Fond vykoná výplatu dotácie na váš bankový účet najneskôr do 90 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí pomoci.